Biografi Imam Ibnu Qoyim Al Jauziyah (Penulis Kitab-Kitab Rujukan Para Ulama Yang Luar Biasa)

Biografi  Imam Ibnu Qoyim Al Jauziyah (Penulis Kitab-Kitab Rujukan Para Ulama Yang Luar Biasa)

Oleh: SYAIKH MUHAMMAD HAM ID AL-FAQI

Al-Allamah Al-Hafidz Abdurrahman Ibnu Rajab Al-Hanbali dalampenutupan kitabnya, Thabaqat Al-Hanabilah yang terdapat di toko-toko buku Mesir mengatakan, “Beliau adalah Syaikh kami Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa’d bin Hariz Az-Zar’i Ad-Dimasyqi Al-Faqih Al-Ushuli Al-Mufassir An-Nahwi Al-Aris Syamsudin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Di lahirkan pada tahun 691 H, belajar kepada Asy-Syihab An-Nablusi Al-Abid, juga kepada Al-Qadhi Taqiyuddin Sulaiman, Fathimah binti Jauhar, Isa Al-Muth’im, Abu Bakr bin Abdud-Da’im dan masih banyak lagi.

Beliau sangat menguasai dalam adzhabnya sehingga memberikan fatwa tentangnya. Selalu menyertai dan belajar kepada Syaikh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Banyak menguasai berbagai disiplin ilmu ke-Islaman. Pandai di bidang tafsir dan tak ada yang menandinginya, demikian pula di bidang: Ushuluddin, Hadits, Fiqh, Istinbath (kesimpulan hukum), Ushul Fiqh, BahasaArab, Ilmu Kalam dan sebagainya. Termasuk di dalamnya Ilmu Suluk, ucapan para ahli tasawuf, isyarat dan berbagai detailnya. Dalam berbagai disiplin  ilmu tersebut beliau menguasainya secara sangat mendalam dan terinci. Adz-Dzahabi berkata dalam kitabnya Al-Mukhtashar, beliau sangat concern dengan masalah hadits, baik dari segi matan (isi) maupun rijal (pembawanya), sibuk dalam masalah fiqh sehingga sangat baik dalam kesimpulan hukumnya, juga di bidang nahwu, Al-Qur’an dan As-Sunnah. Beliau pernah ditahan sebentar karena menentang orang yang berwisata ke kuburan Al-Khalil, Ibrahim.

Dan di samping bekerja, beliau juga menyibukkan diri di bidang penyebaran ilmu. Saya berkata bahwa Imam Ibnu Qayyim sangat tekun beribadah, bertahajud dan kuat sekali melakukan shalat. Beliau senantiasa berdzikir, sangat cinta untuk selalu kembali kepada Allah, merendahkan diri dan merunduk di pintu penghambaan di hadapan-Nya. Saya tidak pernah menyaksikan orang yang semisalnya dalam hal yang sama. Saya juga tidak pernah melihat orang yang lebih luas ilmunya dari beliau. Juga tidak orang yang lebih mengerti tentang makna-makna Al-Qur’an dan As-Sunnah serta hakikat keimanan melebihi beliau.

Beliau memang bukan maksum (terlepas dari dosa dan salah), tetapi saya belum pernah menyaksikan orang yang semisal beliau dalam makna itu. Beliau telah berkali-kali diuji dan diganggu. Beliau ditahan bersama Syaikh  Taqiyuddin Ibnu Taimiyah di Al-Qal’ah. Dan pada masa-masa akhirnya beliau dipisahkan dari Syaikh Taqiyuddin. Beliau baru dikeluarkan dari tahanan setelah Syaikh Taqiyuddin wafat. Selama ditahan, beliau menyibukkan diri dengan membaca Al-Qur’an dengan tadabur dan tafakur. Dan karenanya Allah membuka ba-nyak kebaikan untuknya. Beliau memperoleh insting dan perasaan yang lurus. Dari situ beliau kemudian menguasai ilmu orang-orang ahli ma’rifat dan membicarakannya, juga masuk dalam berbagai kemusykilannya. Karya-karya beliau banyak membicarakan masalah itu.

Beliau menunaikan haji berkali-kali, dan tinggal dekat Makkah. Penduduk Makkah selalu membicarakannya karena kuatnya beliau dalam beribadah. Seringnya beliau melakukan thawaf sampai menjadikan orang-orang heran karenanya. Saya mengikuti majlis-majlisnya selama lebih dari setahun sebelum kemudian beliau meninggal. Saya mendengarkan qasidah (syair) nuniyah-nya (yang berakhir dengan nun) sepanjang satu tahun, juga beberapa karya beliau dan hal lainnya.

Banyak orang yang belajar dan mengambil manfaat kepada beliau, sejak syaikhnya masih hidup sampai sang syaikh meninggal. Para ulama besar sangat mengagungkan beliau dan selalu menyampaikan salamnya, seperti Syaikh Ibnul Hadi dan lainnya. Al-Qadhi Burhanuddin Az-Zar’i mengomentari tentang beliau, “Sangat sedikit orang di kolong langit yang memiliki ilmu seluas beliau”, beliau mengajar di Ash-Shadriyah, dan dalam waktu yang cukup lama menjadi imam di Al-Jauziyyah. Beliau menulis buku dengan tulisan tangannya sendiri dalam jumlah yang sangat banyak, mengarang dalam banyak disiplin ilmu. Beliau sangat cinta kepada ilmu, menulis, menelaah dan mengoleksi buku-buku.

Koleksi buku-bukunya sangat banyak, sehingga tak ada yang menandinginya. Adapun di antara karya beliau:

1.   Ijtima’ul Juyusy Al-Islamiyah, dicetak di India tahun 1304 H, di Mesir tahun 1350 H.

2.   Akhbarun Nisa’, cetakan lama.

3.   I’lamul Muwaqqi’in an Rabbil ‘Alamin, dicetak di India tahun 1313 H,di Mesir tahun 1325 H.

4.   Ighatsatul Lahfan fi Hukmi Thalaqil Ghadhban, dicetak di Al-Manar tahun 1322 H.

5.   Ighatsatul Lahfan min Masyayidisy Syaithan, dicetak pertama kali tahun 1320 H.

6.   Amtsalul Qur’an.

7.   Bada ‘i’ul Fawa ‘id, dicetak di Muniriyah.

8.   Buthlanul Kimia min Arba’iina Wajhan.

9.   Bayanud Dalil ‘ala Itighna’il Musabaqah anit Tahlil.

10.   At-Tibyan fi Aqsamil Qur’an, dicetak di Makkah tahun 1321 H, di Mesir tahun 1352 H, pada percetakan At-Tijariyah.

11.   At-Tahrirfi ma Yahillu wa Yahrumu minalHarir.

12.   At-Tuhfatul Makkiyyah.

13.   Tuhfatul Wadud fi Ahkamil Maulud, dicetak di India tahun 1339 H.

14.   Tafsirul Fatihah.

15.   Tafsirul Mu’awwadzatain, dicetak bersama Bada’i’ul Fawa’id.

16.   Tafdhilu Makkah alal Madinah.

17. Tahdzib Mukhtashar Sunan Abi Daud wa Idhahu Musykilatihi, wal kalam ‘ala ma Fihi. Kitab ini berupa manuskrip ada di tangan saya dari naskah Madinah, mudah-mudahan Allah menolong untuk pencetakannya.

18.   Jala’ul Afham fish Shalati ‘ala KhairilAnam, dicetak di India dan Al- Muniriyah

19.   Jawabu ‘Abidish Shulban wa Anna Mahum ‘alaihi Dinusy Syaithan.

20.  Al-Jawabul kafi liman Sa’ala ‘anid Dawa’isy Syafi, dicetak dua kali.

21.  Hadil Arwah ila Biladil Afraah, dicetak dalam catatan kaki Ilamul Muwaqqi’in, dan ada yang dicetak terpisah.

22.  Hurmatus Soma’.

23.  Hukmu Ighmami Hilali Ramadhan.

24.  Hukmu Tarikish Shalah.

25.  Ar-Risalah Al-Jaliyyah fith Thariqatil Muhammadiyah, syair.

26.   Rafut-Tanzil.

27.  Raful Yadain fish Shalah.

28.   …..???, dicerak di India tahun 1318 H.

29.  Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Musytaqin, dicetak oleh Ahmad Ubaid Afandi di Damaskus.

30.   Zadul Musafirin ila Manazilis Su’ada’fi Hadyi Khatamil Anbiya’.

31.   Zadul Ma ‘ad fi Hadyi Khairil ‘Ibad, dicetak di India dan Mesir berkali- kali.

32.  As-Sunnah wal Bid’ah.

33.  Syarhu Asma’il Kitab Al-Aziz.

34.  Syarhul Asma’Al-Husna.

35.  Syifa’ul ‘Alii, dicetak oleh Almarhum Sayyid Amin Al-Khanji.

36.  Ash-Shabru was Sakan.

37.  Ash-Shiratul Mustaqim fi Ahkami Ahliljahim.

38.  Ash-Shawa’iqul Munazzalah ‘alal Jahmiyyah wal Mu’aththilah, ringkasannya dicetak di Makkah.

39.  Ath-Tha’un.

40.  Thabibul Qulub, Al-Ma’luf menginformasikan bahwa di Berlin, Jerman terdapat satu naskah daripadanya.

41.  Ath-Thuruqul Hukmiyyah fis Siyasatisy Syar’iyyah, dicetak di Mesir, dan di Madinah terdapat satu naskah manuskrip lama yang telah dikoreksi.

42.  Thariqul Hijratain, dicetak di Mesir dan dalam perpustakaan Dahiriyah terdapat naskah tulisan tangan oleh pengarangnya sendiri.

43.  ‘Iddatush Shabirin wa Dzakhiratusy Syakirin,  dicetak di Salafiyah Mesir.

44.  ‘Aqdu Mukamil Ahibba’ bainal Kalimith Thayyib wal Amalish Shalih

Al-Marfu’Ila Rabbis Sama’.

45.  Al-Fathul Qudsi.

46.  Al-Farqu bainal Khullah wal Mahabbah wa Munadharatul Khalil li Qaumihi.

47.  Fadhlul Ilmi.

48.  Al-Furusiiyatul Muhammadiyyah, ada di perpustakaan Adz-Dzahiri-

yah, termasuk dalam kitab Al-Kawakib Ad-Darari.

49.  Al-Fawa’id, dicetak di Al-Muniriyah.

50.   Al-Fawa’id Al-Masyuq ila ‘Ulumil Qur’an wa ‘Ilmil Bayan.

51.   Al-Kafiyatusy SyafiyatufilFirqatin Najiyah, Qashidah Nuniyah, dicetak di Mesir, diterangkan oleh Al-Allamah Ahmad bin Isa An-Najdi, ada di Syaikh Fauzan As-Sabiq, semoga Allah memperkenankan pencetakannya.

52.   Al-Kafiyatush Syafiyahfin Nahwi.

53.   Al-Kaba’ir.

54.   Al-Kalimut Thayyib walAmalush Shalih.

55.  Madarijus Salikin, dicetak di Al-Manar.

56.   Al Masa’ilut Tharablusiyah.

57.   Ma’anil Adawat wal Huruf.

58.   Miftahu Daris Sa’adah, dicetak oleh Almarhum Al-Khanji.

59.   Al-Mahdi.

60.   Al-Muhadzdzab.

61.   Naqdul Manqul wal Mahkul Mumayyaz bainal Mardudi wal Maqbul.

62.   Nikahul Muhrim.

63.   Nurul Mu’min.

64.   Hidayatul Hayara minal Yahudi wan Nashara, dicetak oleh Al-Khanji.

65.   Al-Wabilus Shabab minal Kalimith Thayyib, dicetak di India, dan di Mesir di Al-Manar dan Al-Muniriyah.

66.   Ar-Risalah At-Tabukiyah, dicetak di Makkah tahun 1349 H.

Selain yang disebutkan di atas, Imam Ibnu Qayyim Rahimahullah masih memiliki karangan-karangan lain yang jumlahnya sangat banyak. Tetapi saat ini sangat sulit ditemukan, sebagiannya terlupakan. Padahal karya-karyanya disenangi oleh semua pihak.

Ibnu Rajab berkata, “Beliau Rahimahullah wafat pada akhir waktu isya’, malam Kamis 13 Rajab 752 H. Beliau dishalatkan keesokan harinya, setelah zhuhur di Masjid Jami’ Al-Jarrah. Beliau dimakamkan di pemakaman Al-Babus-Shaghir. Banyak orang yang mengantarkan jenazahnya. Banyak pula orang yang mimpi baik tentang beliau Radhiyallahu Anhu.

Dan sebelum meninggal, beliau mimpi bertemu dengan syaikhnya, Syaikh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Saat itu ia bertanya tentang kedudukannya. Lalu Syaikh Taqiyuddin mengisyaratkan ke atas, di atas para pembesar. Beliau berkata, ‘Engkau hampir saja sampai kepada (derajat) kami, tetapi kamu sekarang berada pada tingkatan Ibnu Khuzaimah Rahimahullah’.”

Demikian biografi singkat yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Hafizh  Abdurrahman bin Rajab tentang syaikhnya, Al-Allamah Al-Muhaqqiq Ibnu  Qayyim, semoga Allah merahmati dan meridhai mereka semua, dan semo ga Allah meridhai kita pula dengan mengikuti dan mengambil petunjuk mereka.

Sebagai catatan, kami juga menambahkan beberapa karya Ibnu Qayyim dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Rajab, sebatas yang kami ketahui. Kami menyusunnya sesuai dengan susunan Ahmad Afandi Ubaid dalam mukadimah kitab Raudhatul Muhibbin yang dicetak di Damaskus.

Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada makhluk yang paling utama, nabi yang paling mulia dan penutup para rasul, Muhammad dan segenap keluarga, serta sahabatnya. Semoga Allah meridhai setiap orang yang menghidupkan sunnah-sunnah nabi yang mulia tersebut, serta yang mengeluarkan potensinya untuk menunjuki manusia dan membersihkannya dari ateisme, penyesatan orang-orang batil, keterlaluannya orang-orang ekstrim dan kebodohannya orang-orang yang bodoh.

Segala puji bagi Allah, pada awal dan akhirnya, lahir dan batin.

Kairo, 18 Jumadal Akhirah 1358 H.

Al-Faqir ila ‘Afwi Rabbih Muhammad Hamid Al-Faqi

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.